تصویر 289 : محاسبه سن بر حسب سال، ماه و روز

به طور خلاصه نحوه محاسبه سن در این برنامه اینگونه است که ابتدا تعداد سالهای کاملی که شامل سن شما می شود محاسبه می گردد. یعنی :

 

1 - (سال تولد - سال کنونی)

 

در این صورت سالی که شما در آن متولد شده اید و سالی که در آن هستیم در این محاسبه لحاظ نمی شوند. به عنوان مثال اگر تاریخ تولد خود را 12/11/62 وارد کنید و تاریخ امروز را 16/01/88 تعیین نمایید در مرحله اول این برنامه تعداد سالهایی که در این بازه زمانی به طور کامل سپری می شود را محاسبه می کند یعنی سال 62 و سال 88 که تنها قسمتی از آنها در این بازه قرار دارد را نادیده گرفته و بقه سالها را حساب می کند که شامل سالهای 63 تا 87 می باشد. (1-62- 88)

 

بعد از محاسبه تعداد سالهای کامل سپری شده، در مرحله بعدی تعداد ماهها و روزهای باقی مانده از سال اول (سال تولد) محاسبه می گردد. که در مثال بالا شامل 18 روز از ماه بهمن و یک ماه اسفند می باشد. همچنین تعداد ماهها و روزهای سپری شده از سال جاری محاسبه می گردد که در این مثال برابر 16 روز (سال 88) می باشد. در مرحله نهایی سن شما برابر خواهد بود با مجموع سالها، ماهها و روزهای محاسبه شده در مراحل قبلی.

 

محاسبه سن در اکسل

در ظاهر امر محاسبات این برنامه ساده به نظر می رسد ولی تمامی محاسبات تنها شامل مراحل فوق نیست بلکه در هر مرحله موانعی وجود دارد که باید این محاسبات را برای ما مشکل می سازد. از جمله مواردی که می توان به آن اشاره نمود عبارتند از:

 

1-      برای محاسبه تعداد سالهای کامل سپری شده در مرحله اول باید دقت کرد که اگر تاریخ تولد در سال جاری باشد در محاسبه تعداد سالهای کامل با توجه به فرمول فوق یک عدد منفی به دست می آید که در این صورت باید عدد صفر را برای آن تعریف کرد.

2-      در مرحله نهایی در محاسبه مجموع تعداد روزها و ماههای باقیمانده از سال اول و سال جاری ممکن است تعداد روزهای بدست آمده بیشتر از 30 و یا تعداد ماههای بدست آمده بیشتر از 12 باشد که در این صورت باید تابعی تعریف کنیم 30 روز از این تعداد را به عنوان 1 ماه به تعداد ماهها اضافه نموده و باقی روزها را در نمایش دهد. همچنین برای تعداد ماهها در صورتی که بیشتر از 12 باشد، 12 ماه را به عنوان 1 سال به تعداد سالهای کامل اضافه نماید و تعداد ماههای باقیمانده را نمایش دهد.

3-      این برنامه به گونه ای طراحی شده که در جمله نهایی اعلام سن، در صورت صفر بودن تعداد روز، ماه و یا سال، این مقدار نمایش داده نمی شود. مثلا اگر سن بدست آمده 25 سال و 2 ماه کامل باشد نباید به صورت "سن شما 25 سال و 2 ماه و 0 روز می باشد" اعلام شود بلکه باید به صورت "سن شما 25 سال و 2 ماه می باشد" اعلام شود. که این کار نیاز به یک تابع شرطی چندگانه دارد که کمی کار را پیچیده می کند.

...

 

بزودی فرمولها و توابع استفاده شده در این برنامه را تقدیم علاقمندان می کنم.